Recambio Montesa Cota 315, piston,tapon,deposito ,laminas